Služby

Péče o dřeviny

Provádíme komplexní péči o dřeviny - všechny běžné druhy řezů, dynamické vazby stromů i hodnocení a oceňování dřevin. Řezy stromů provádíme v souladu se standardy SPPK A2 002:2012 - Řez stromů.

Výchovný řez

Výchovný řez je bez nadsázky nejdůležitější ze všech řezů. Při jeho správném a včasném provedením je možné zamezit budoucím složitě a nákladně řešitelným zásahům.

Cílem výchovného řezu je:

 • podpoření charakteristické architektury koruny
 • podpora terminálního výhonu zakrácením nebo odstraněním výhodu kodominantního
 • odstranění strukturálně nevhodných větví (např. tlakových, sekundárních)
 • zvyšování podchodné/podjezdné výšky (záleží na stanovišti)

Zdravotní řez

Zdravotní řez se provádí pro zabezpečení dlouhodobých funkcí a perspektivity stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Odstraňují se:

 • Strukturálně nevhodné větvení (např. kodominantní)
 • Tlakové větvení
 • Nevhodně rostoucí větvení (sekundární, křížící se větve)
 • Poškozené větve
 • Usychající a suché části stromu (Kolařík a spol., 2012)

Bezpečnostní řez

Bezpečnostní řez se provádí z důvodu ohrožení bezpečnosti zdraví osob nebo majetku stavem stromu.

Odstraňují se:

 • Tlusté suché větve ohrožující bezpečnost osob a majetku
 • Mechanicky narušené a nestabilní větve
 • Zlomené nebo nalomené
 • Přerostené sekundární větvení
 • S defektním větvením
 • Volně visící větve (Kolařík a spol., 2012)

Hodnocení stromů

Hodnocení stromů provádíme zátěžovou analýzou WLA (vypočítáme na základě maximální síly větru vyskutující se běžně v dané lokalitě, zda je daný strom bezpečný nebo hrozí riziko selhání a následné zranění osob nebo poškození majetku). Dále provádíme oceňování dřevin metodou AOPK nebo dle prováděcí vyhlášky č. 441/2013 zákona č. 151/1997.

Řez ovocných stromů

Zajištění bezpečnosti koruny stromu

Nově nabízíme zajištění korun stromů bezpečnostními vazbami. Hrozí-li rozpad větvení, nejčastěji se jedná o případy, kdy dochází k zarůstání borky dovnitř větvení, existuje několik možností eliminace tohoto rizika. Můžeme snížit těžiště koruny stromu a zároveň odlehčit rizikové větvení. S touto alternativou je vhodná kombinace s některým typem bezpečnostních vazeb. Zpravidla u stromů s hodně špatným zdravotním stavem se doporučuje vazba statická instalovaná do spodní třetiny koruny (používáme dubové podkladnice a ocelová lana). U mladších stromů s lepším zdravotním stavem je většinou vhodnější dynamická vazba, která instaluje se jako vazba nepředpjatá do horní třetiny koruny a brání rozpadu rizikového větvení (používáme systém gefa).

Rizikové kácení


K rizikovému kácení se přistupuje v případech, kdy strom nelze kácet celý najednou od paty kmene z důvodu ohrožení majetku nebo zdraví osob. Rizikové kácení je hlavní náplní našich nabízených služeb a jsme k tomu také patřičně vybaveni speciálními stromolezeckými i spouštěcími prvky. Rizikové kácení provádíme špalkováním, spouštěním i kácením z plošiny.

Špalkování

Špalkování patří k jednodušší a levnější variantě rizikového kácení stromů. Je typické pro jehličnaté dřeviny, kdy se za pomocí stromolezeckých stupaček, jednoruční motorové pily a nutných jistících prostředků dřevina odvětví do koruny stromu a následně po špalcích seřezává až k patě kmene. Pro tuto metodu stačí u jehličnanů volný prostor pod korunou o rozměrech cca 3 x 2m (záleží na velikosti kmene a větví). Špalkovat jdou podobným způsobem i listnaté dřeviny, avšak volný prostor nezbytný ke shazování větví a částí kmene nelze ani přibližně obecně určit. Často i na první pohled komplikované kácení listnaté dřeviny při vhodně zvoleném pracovním postupu a využitím zkušeností stromolezce lze provést špalkováním i bez spouštění.

Spouštění

Pokud je prostor pod korunou dřeviny opravdu omezený a nelze části stromu ani po malých špalcích házet na zem, spouštíme jej po částech pomocí spouštěcího bubnu, kladky a lana. Často je nutno spustit pouze několik větví přímo nad střechou nebo jiným cenným objektem a dále pokračovat špalkováním.

Výškové práce


Provádíme nejrůznější výškové práce. Například natírání nepřístupných ploch ve výškách a drobné opravy (např. části střech, štíty, podbití), montování různých zařízení ve výškách, respektive vše na čem se domluvíme a lze provést z lana nebo plošiny.